Heren

8+ 1:15,50  Nereus  1968
4+ 1:24,48 Orca  1985
4x 1:24,03  C.S.S.R.  1974
4- 1:21,25  Nereus  1966
2x 1:31,68  Skadi  2004
2+ 1:33,75 Telamon  1973
2- 1:28,03  Willem III  1973
1x 1:32,80  Nautilus  1972

Lichte heren

8+ 1:21,13  Okeanos  2009
4+ 1:30,89  Triton  1988
4- 1:24,31  Njord  1996
2x 1:33,99  Vidar/Saurus  1993
2- 1:33,31  Asopos/Laak  1988
1x 1:38,00 Asopos de Vliet 1993    

Dames

8+ 1:28,17  Triton  1995
4+ 1:41,15  Orca  2005
4x 1:40,21  Laga/Triton  1981
4- 1:32,97   Orc/Ner/Njo/Pho 2005
2x 1:37,59  Njord/Laga  1986
2- 1:42,61  Nereus  2008
1x 1:41,87  Njord  2004
4* 1:44,65  Njord  2014
2x 1:46,51  Triton  1988
1x 1:50,31  Argo  2004

Lichte dames

4* 1:44,65  Njord  2014
2x 1:46,51  Triton  1988
1x 1:50,31  Argo  2004

Bedrijfsachten

8+ 1:24,95  Akzo Nobel  2004